Dodaj do ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

Reklamacje

Reklamacje dotyczące Towarów 

 1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Konsumenta oraz Osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonująca zakupu o charakterze niezawodowym za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Niniejszy rozdział reguluje prawa i obowiązki stron w przypadku Umów zawieranych z osobami, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 
 2. Jeżeli po przejściu własności Towaru na Klienta stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Klient może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:
  - w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub,
  - poprzez e-mail na adres info@profim.shop
 3. W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Klienta Towar posiada, żądania wobec Sprzedającego oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie internetowym. Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w ww. terminie uważa się, że uznał reklamację. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Klientowi na piśmie lub Trwałym Nośniku. Jeżeli Klient zgłosił żądanie wymiany Towaru lub usunięcia wady Towaru, albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą Cena ma być obniżona, a Sprzedawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione. 
 4. W przypadku złożenia reklamacji przez Klienta - Sprzedawca poinformuje Klienta o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.
 5. W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy, w tym koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
 6. Sprzedający zweryfikuje czy reklamacja złożona przez osobę  fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym ma dla tej osoby charakter niezawodowy. Weryfikacja odbywa się poprzez analizę kodów PKD wskazanych w Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej.
 7. Niezależnie od postanowień niniejszego Rozdziału, Towary mogą być objęte gwarancją, o której mowa w Rozdziale 11. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień wynikających z rękojmi. 
 8. W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Klientowi na papierze lub innym Trwałym nośniku oświadczenie o: 
  - zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich albo zgodzie na udział w takim postępowaniu albo
  - odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich. 

Reklamacje dotyczące usług świadczonych drogą elektroniczną  

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu internetowego Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@profim.shop
 2. W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Sklepu internetowego.
 3. Rozpatrzenie reklamacji przez Właściciela Sklepu internetowego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
 4. Odpowiedź Właściciela Sklepu internetowego w sprawie reklamacji jest wysyłana na Trwałym Nośniku na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób. 
pixel