Dodaj do ulubionych
Stwórz nową listę ulubionych

Odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży na odległość może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny. W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość - umowę uważa się za niezawartą.
 2. Prawo odstąpienia od umowy na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale 7 i Rozdziale 8 niniejszego Regulaminu przysługuje także Osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą dokonującą zakupu o charakterze niezawodowym oraz Przedsiębiorcy.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy – Klient korzystający z prawa do odstąpienia ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
 4. Oświadczenie Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia musi jednoznacznie wyrażać jego wolę odstąpienia od Umowy, w szczególności Klient korzystający z prawa do odstąpienia może:
  1. skorzystać z elektronicznego formularza zwrotu dostępnego na stronie Sklepu internetowego: https://profim.shop/pl/returns-open.html
  2. odstąpić od Umowy wykorzystując formularz odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi Załącznik 2 - wysyłając go na adres siedziby Sprzedającego.
  3. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi na Trwałym nośniku fakt otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego w sposób wskazany w ppkt 1 i 2.
 5. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient korzystający z prawa odstąpienia od Umowy nie musi podawać przyczyny odstąpienia od Umowy.
 6. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
  1. dla Umowy w wykonaniu, której Sprzedający wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia w posiadanie Towaru przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną nią przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:
   1. obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;
 7. Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy (Załącznik 2) oraz informacja dotycząca korzystania z prawa odstąpienia od umowy (Załącznik 1) są przekazywane w formie elektronicznej w treści wiadomości e-mail o potwierdzeniu złożenia zamówienia.
 8. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do następujących Umów:
  1. których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb

   oraz

  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 9. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia od Umowy złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedający potwierdził przyjęcie zamówienia (przyjęcie oferty), zamówienie złożone przez Klienta, któremu przysługuje prawo odstąpienia przestaje wiązać takiego Klienta.

Skutki odstąpienia od umowy sprzedaży na odległość

 1. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, zwróci Klientowi korzystającemu z prawa odstąpienia wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy (jeżeli dotyczą), odpowiadające najtańszemu oferowanemu przez Sprzedawcę sposobowi dostarczenia. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
  1. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient korzystający z prawa do odstąpienia.
  2. Jeżeli Klient korzystający z prawa do odstąpienia celem realizacji prawa do odstąpienia - skorzysta z Elektronicznego formularza zwrotu - środki będą zwrócone wybranym sposobem i na podany w formularzu rachunek bankowy.
 2. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od takiego Klienta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta korzystającego z prawa do odstąpienia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 3. Sprzedawca może zaproponować Klientowi korzystającemu z prawa do odstąpienia, że sam odbierze od niego rzecz. Jeżeli jednak Sprzedawca nie złożył takiej propozycji - Klient korzystający z prawa do odstąpienia powinien zwrócić rzecz Sprzedawcy (lub osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru) niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Towar podlegający zwrotowi powinien być wysłany na adres siedziby Sprzedawcy.
 4. Klient korzystający z prawa do odstąpienia jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
pixel